ในโปรแกรมภาษาซีจะใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวเชื่อมในการเขียนโปรแกรม เพื่อหาผลลัพธ์จากการคำนวณ
ซึ่งสามารถกระทำกับข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปอร์เซ็นต์ ดังตัวอย่างในตารางข้างล่างนี้

ตัวดำเนินการ
ความหมาย
ตัวอย่าง
+
บวก (Addition)
X + y
-
ลบ (Subtraction)
X – y
*
คูณ (Multiplication)
X * y
/
หาร (Division)
X / y
++
เพิ่มค่าครั้งละ 1(Increment)
X++
--
ลดค่าครั้งละ 1(Decrement)
X--
%
หารเอาผลลัพธ์เฉพาะเศษ (Modulus)
X % y