ครูอัญชลี  ธรรมสิทธิ์ / สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สาระสำคัญ
                 ภาษาซีจัดเป็นภาษาระดับกลางที่มีลักษณะเป็นภาษาโครงสร้าง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานในลักษณะต่างๆ เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาแอสแซมบลี ผ้เขียนโปรแกรมจะสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างคล่องตัวโดยไม่มีข้อจำกัดในการวางตำแหน่งฟังก์ชัในโปรแกรม ภาษาซีจึงเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและการนำไปใช้งาน การสร้างโปรแกรมภาษาซีจะเริ่มจากการเขียนโปรแกรมต้นกำเนิด แล้วนำไปทำการแปลด้วยตัวแปลภาษาซีเกิดเป็นโปรแกรมประสงค์ หลังจากนั้นจึงนำโปรแกรมประสงค์ไปทำการเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดเป็นโปรแกรมทำการที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว   
 
== ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี ==
== เกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรม ==
== เกี่ยวกับตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ ==
== เกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไข ==
== เกี่ยวกับการวนรอบการทำงาน ==

 

 

เกี่ยวกับการรับและแสดงผลข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้รหัสควบคุมในการแสดงผล
เกี่ยวกับฟังก์ชันการตรวจสอบเงื่อนไข
เกี่ยวกับฟังก์ชันวนรอบการทำงาน
 เรื่อง ภาษา C++ เบื้องต้น    
 เรื่อง องค์ประกอบของโปรแกรม   
 เรื่อง ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์  
 เรื่อง ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
 เรื่อง ฟังก์ชันวนรอบการทำงาน
 เรื่อง ภาษา C++ เบื้องต้น 
 เรื่อง องค์ประกอบของโปรแกรม
 เรื่อง ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์
 เรื่อง ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
 เรื่อง ฟังก์ชันวนรอบการทำงาน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก
โรงเรียนลำปางกัลยาณี 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง ลำปาง 52100
www.lks.ac.th/anchalee