แบบทดสอบปลายภาค เรื่อง ซอฟต์แวร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง

ข้อสอบทั้งหมดมี 25 ข้อ 20 คะแนน
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว