หัวข้อวันที่เพิ่มโดย
สอบปลายภาค 1/2561 27 Sep 2018admin
สอบปลายภาค 1/2561 26 Sep 2018admin
สอบปลายภาค 1/2561 25 Sep 2018admin
สอบปลายภาค 1/2561 24 Sep 2018admin
สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.41 Apr 2018admin
สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.131 Mar 2018admin
รับสมัครนักเรียน ทั่วไป25 Mar 2018admin
รับใบสมัครนักเรียน ทั่วไป ม.1,ม.41 Mar 2018admin
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ24 Feb 2018admin
รับใบสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.41 Feb 2018admin
สอบกลางภาค 2/2559 วันที่ 227 Dec 2016admin
สอบกลางภาค 2/2559 วันที่ 126 Dec 2016admin
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6616 Dec 2016admin
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6615 Dec 2016admin
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6614 Dec 2016admin
เปิดภาคเรียน 2/255925 Oct 2016admin
ปิดภาคเรียน11 Oct 2016admin
จัดทำผลการเรียน (ปพ.6)10 Oct 2016admin
ส่ง Flash Drive ทุกรายวิชา5 Oct 2016admin
งานมุทิตาจิต 255929 Sep 2016admin