หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 25638 Apr 2021375
คู่มือการกรอก-SAR-Online-256224 Mar 2021212
กรอก SAR Online 256324 Mar 2021820
ตารางผลการวิเคราะห์ (ประเมินการสอนของครู) 25632 Mar 2021327
แบบประเมินความเห็นนักเรียนต่อครูผู้สอน2 Mar 2021439
แบบติดตาม ปค.5 256322 Oct 2020374
แบบ ปค.5 256322 Oct 2020283
แบบประเมินควบคุมภายใน CSA 256322 Oct 2020295
แบบประเมินโครงการ256322 Oct 2020354
แบบลงรายการวัสดุครุภัณฑ์-256416 Oct 2020277
ฝ่ายกิจการนักเรียน10 Sep 2020513
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง9 Sep 2020216
แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนา สถานศึกษา9 Sep 2020215
ฝ่ายอำนวยการ9 Sep 2020351
ตารางผลวิเคราะห์ SDQ (ประเมินการสอนของครู) 256216 Mar 2020645
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประจำปีการศึกษา2562 สังกัด สพม.3510 Mar 2020816
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 25629 Mar 20201125
แบบลงรายการวัสดุครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 25635 Oct 2019572
แบบประเมินโครงการ ปีการศึกษา 25625 Oct 2019664
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 25635 Oct 2019712
เอกสารการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256210 May 20191292
การประเมินคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา10 May 20191000
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Personal Self-Assessment Report: PSAR) ปีการศึกษา 256119 Apr 20191296
แบบประเมินโครงการ ปีการศึกษา 25615 Mar 2019714
แบบประเมินครูผู้สอนรายบุคคล (SDQ) ปีการศึกษา 25614 Mar 2019899
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบการเลื่อนเงิ15 Feb 2019659
Logbook Teacher - ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 256114 Dec 2018873
คลิปสาธิตการบันทึก Logbook วันละ Sheet กับ Trainkru By Learned15 Nov 2018930
แบบประเมินโครงการ25612 Oct 2018769
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ622 Oct 2018713