หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.3512 May 2019487
เอกสารการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256210 May 2019399
การประเมินคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา10 May 2019300
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Personal Self-Assessment Report: PSAR) ปีการศึกษา 256119 Apr 2019670
แบบประเมินโครงการ ปีการศึกษา 25615 Mar 2019312
แบบประเมินครูผู้สอนรายบุคคล (SDQ) ปีการศึกษา 25614 Mar 2019412
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบการเลื่อนเงิ15 Feb 2019297
Logbook Teacher - ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 256114 Dec 2018528
คลิปสาธิตการบันทึก Logbook วันละ Sheet กับ Trainkru By Learned15 Nov 2018457
แบบประเมินโครงการ25612 Oct 2018403
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ622 Oct 2018352
แบบลงรายการวัสดุครุภัณฑ์-25621 Oct 2018359
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) ปรับปรุง ปีการศึกษา 25612 May 2018721
แบบประเมินครูผู้สอนรายบุคคล (SDQ) ปีการศึกษา 256022 Feb 2018863
แบบประเมินครูผู้ช่วย7 Oct 2017945
ราคาสินค้า ปีงบประมาณ25603 Oct 2017859
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 25603 Oct 2017781
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา25613 Oct 2017640
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) ปีการศึกษา 255920 Mar 2017856
แบบประเมินครูผู้สอนรายบุคคล (SDQ) ปีการศึกษา 25597 Mar 2017866
เอกสารหมายเลข 7 แบบฟอร์ม ปย. 223 Nov 2016561
เอกสารหมายเลข 5 แบบฟอร์มเขียน CSA23 Nov 2016438
เอกสารหมายเลข 3 ประเมิน 5 องค์ประกอบ23 Nov 2016383
เอกสารหมายเลข 1 แบบติดตาม ปย.2 ปีงบประมาณ 255923 Nov 2016439
แบบรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)29 Jan 20162729