หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Personal Self-Assessment Report: PSAR) ปีการศึกษา 256118 Mar 201972
แบบประเมินโครงการ ปีการศึกษา 25615 Mar 201987
แบบประเมินครูผู้สอนรายบุคคล (SDQ) ปีการศึกษา 25614 Mar 201983
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบการเลื่อนเงิ15 Feb 2019123
Logbook Teacher - ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 256114 Dec 2018358
คลิปสาธิตการบันทึก Logbook วันละ Sheet กับ Trainkru By Learned15 Nov 2018300
แบบประเมินโครงการ25612 Oct 2018315
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ622 Oct 2018266
แบบลงรายการวัสดุครุภัณฑ์-25621 Oct 2018290
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) ปรับปรุง ปีการศึกษา 25612 May 2018617
แบบประเมินครูผู้สอนรายบุคคล (SDQ) ปีการศึกษา 256022 Feb 2018766
แบบประเมินครูผู้ช่วย7 Oct 2017792
ราคาสินค้า ปีงบประมาณ25603 Oct 2017801
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 25603 Oct 2017705
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา25613 Oct 2017549
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) ปีการศึกษา 255920 Mar 2017791
แบบประเมินครูผู้สอนรายบุคคล (SDQ) ปีการศึกษา 25597 Mar 2017783
เอกสารหมายเลข 7 แบบฟอร์ม ปย. 223 Nov 2016498
เอกสารหมายเลข 5 แบบฟอร์มเขียน CSA23 Nov 2016386
เอกสารหมายเลข 3 ประเมิน 5 องค์ประกอบ23 Nov 2016329
เอกสารหมายเลข 1 แบบติดตาม ปย.2 ปีงบประมาณ 255923 Nov 2016381
แบบรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)29 Jan 20162596