รูปหัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ยุวกาชาดมุทิตาจิต แด่ครูผู้นำยุวกาชาด ประจำปี 256118 Sep 201814
อบรมความรู้ภาษาจีน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลและเยาวชนจังหวัดลำปาง13 Sep 201831
แข่งขันทักษะ เปิดบ้านครูจีน ครั้งที่ 3 ม.ราชภัฎลำปาง3 Sep 201851
แข่งขันทักษะภาษาจีนระดับภาคเหนือ28 Aug 201873
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน(ภาษาไทย)ร่วมกับห้องสมุด27 Aug 201870
แข่งขันทักษะภาษาจีนระดับศูนย์เครือข่าย21 Aug 201852
นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 และการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 256116 Aug 2018102
โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินโครงการ Mini English Program16 Aug 201838
ลูกสนวัยใสใส่ใจสุขภาพ ลดภาวะการโภชนาการเกินเกณฑ์ ปี256115 Aug 201840
อบรมความรู้ภาษาจีน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลและเยาวชนจังหวัดลำปาง13 Aug 201824
ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน13 Aug 201819
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน22 Jul 201888
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง22 Jul 201881
กิจกรรม English Day Camp 201816 Jul 2018108
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางเป็นผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมฯเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรม27 Jun 201878
กิจกรรม"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่"27 Jun 2018100
กฟผ.จัดโครงการอบรมให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี15 Jun 2018107
โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ15 Jun 2018134
การอบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี13 Jun 2018154
พิธีบูชาปฐมบูรพาจารย์ และกิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 25618 Jun 2018218