ลูกสนคนเก่งคว้าคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

เด็กหญิงกุลนาถ  ปาระมี  นักเรียนชั้นม.3/1 และ
เด็กหญิงวรัญตรี  พรหมมา นักเรียนชั้นม.3/12
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561