นางสาวรัชนีกร ปัญญาไว และนางสาวอารยา ตาแสน
นักเรียน ม.6/13 ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 ประจำปีการศึกษา 2561