รางวัลชนะเลิศวาดภาพ ม.ปลาย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ลภัส อ่อนหวาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูผู้ควบคุม นางจิตรา เครือตัน และนางสาวสิริญา ศรีชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  ได้แก่

ด.ญ.บุณยานุช บุญยะเลขา         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

ด.ญ.มัทนียา อุ่นเมือง                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

ด.ญ.อัญชิสา ทาแก้ว                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

ครูผู้ควบคุม นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง และนางจิรารัตน์ วงศ์วิไล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ได้แก่

นางสาวณัฐชยา สุภาสืบ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางสาวธนาพร เทพคำปลิว         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางสาวเพลงนิภา ป้อมสุวรรณ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

ครูผู้ควบคุม นางนภารัตน์ สูตรเลข และนายฐิติกร หล้าวงค์ษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เครื่องบินพลังงานระดับมัธยม ได้แก่

นางสาวสุปวีณ์ พอชัย               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางสาวภานุมาศ พุทธิมา           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

ครูผู้ควบคุม นายนพพร ปุกคำ และนายดุษฎี ศรีทรงราช