1.      การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

·          นางสาวกชพรรณ จันทร์วงศ์

·          นางสาวปณยา ปัญญาแวว

·          นางสาววชิราณี ชาวเชียงขวาง

ครูที่ปรึกษา      1. นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา           2. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์

2.      การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา (STEM Invention Contest)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

·       ด.ช.ปาณัท แก้วลังกา

·       ด.ญ.ดลพร แตงกูล

·       ด.ญ.เกศินี อุทุมพิรัตน์

ครูที่ปรึกษา      1. นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา           2. นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง

·       นางสาวกิตติญาภรณ์ อินต๊ะอิน

·       น.ส อักษราภัค. ติ๊บปะละวงค์

·       นาย ธนาวัฒน์ โชคสิริรัตน์

ครูที่ปรึกษา      1.นาย ดุษฎี ศรีทรงราช            2. นาย ชัยณรงค์ ภักศิลป์

3.      การแข่งขัน STEM Challenge

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

·       ด.ญ. มณีนนท์ เสือคง

·       ด.ญ. วรภาพร วงค์ช่างเงิน

·       ด.ญ. แพรวา กาศสนุก

·       ด.ญ. ธัญชนก ลีลาพงศ์

·       ด.ญ. พิมรัตน์ เตชะวิจิตร์

·       ด.ช. พีรพล สุมาทร

ครูที่ปรึกษา      1. นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง        2. นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

·       นางสาวณัฐชยา สุภาสืบ

·       นางสาวกรกนก กันทะมา

·       นายสรวิชญ์ สายอ้าย

ครูที่ปรึกษา      1.นายนพพร ปุกคำ                 2. นาย ดุษฎี ศรีทรงราช

4.      การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม (STEM TALK)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

·       ด.ญ. พาทินธิดา แต้มคู    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

·       ด.ญ. ธัญพิฐชา ยามี       ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ครูที่ปรึกษา      1. นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

·       นางสาวเฆสิตา มุทอง      ได้รับรางวัลเหรียญทอง

·       นางสาวสรัลชนา สุปินะ   ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ครูที่ปรึกษา      1.นางสาววริศรา  กุณาบุตร