ด้วยศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน นครสวรรค์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (เล่านิทานและ    ร้องเพลงจีน) ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถผู้เรียนให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ในการนี้ นักเรียนสาระภาษาจีนได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศจึงขอนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.       นางสาวกัญจนา วงศ์คำแน่น  นักเรียน ม.๖/๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน

๒.      นางสาวชนม์นิภา  คำโพธิ  นักเรียน ม.๖/๕ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน