ลูกสนคนเก่งที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 
1. นางสาวกุลนาถ ปาระมี สาขาวิชาเคมี    นักเรียนชั้น 4/13
2. นางสาวเกวลิน อินต๊ะสุวรรณ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้น 5/13