ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ The First National EP/MEP Open House 2019  ประจำปีการศึกษา 2562
รายการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี

วันที่ 7 กันยายน 2562 
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพมหานคร