โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)
ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)

ที่

รายการ

ผู้เข้าแข่งขัน

ผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขัน

1

การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ม.
1 - ม.3

1. เด็กหญิงชลฎา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงธัญญพิชชา  ต๊ะฟู
 

1. นางพิชญาภา  ไชยวรรณ
2. นางสาวภัสรลักษณ์  ใจขัด
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

2

การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ม.
4 - ม.6

1. นางสาวขวัญหทัย  อุ่นเครือ
2. นางสาวบุญยานุช  วงศ์โห้
 

1. นางปัทมาพร  อินดาวงศ์
2. Miss Liu  Xilin

เหรียญทอง

3

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

1. นายนิปุณ  แก้วลังกา
2. นายปฏิภัทร  คำเขื่อน
 

1. นางสาวภัสรลักษณ์  ใจขัด
2. นางพิชญาภา  ไชยวรรณ
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

4

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน
 ม.
4 - ม.6

1. นางสาวจิตรญานัน  เหมวิวัฒน์มากุล
2. นายชาญฤทธิ์  อุ่ยตระกูล
3. นางสาวนันท์นภัส  จันโท
4. นายนิสิต  ชัยขุนพล
5. นางสาวเต็มสิริ  สุขพันธ์

1. นางสาวณัฐภรณ์  ใจวงศ์
2. นางปัทมาพร  อินดาวงศ์
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

5

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4 - ม.6

1. นางสาวกัญจนา  วงศ์คำแน่น
 

1. นางสาวณัฐภรณ์  ใจวงศ์
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ