พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
ทอดถวาย ณ วัดศรีชุม ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562