วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม  2562 สาระภาษาจีน นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน  โครงการเปิดบ้านครูจีน  ครั้งที่ 4汉教之家第4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

1.  นางสาวชนม์นิภา  คำโพธิ      ระดับชั้น ม.6/5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน

2. นางสาวสุพัชญา  แก้วนารี      ระดับชั้น ม.6/5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
แข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน

3. นางสาวกัญจนา  วงศ์คำแน่น   ระดับชั้น ม.6/4  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

แข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน