สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 4 รายการในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 – ม.6

1.   นางสาวนันท์นภัส  จันโท                 ม.6/4

2.   นางสาวเต็มสิริ  สุขพันธ์                   ม.6/4

3.   นายชาญฤทธิ์  อุ่ยตระกูล                 ม.6/4

4.   นางสาว จิตรญานัน เหมวิวัฒน์มากุล     ม.6/5

5.   นายนิสิต  ชัยขุนพล                       ม.6/5

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาจีน   ม.1 - ม.3
                     1. เด็กหญิงธัญญพิชชา  ต๊ะฟู
              ม.2/11
                     2. นางสาวชลฎา  แซ่ลี้
                     ม.3/4

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  ม.4 - ม.6

                     1. นางสาวกัญจนา  วงศ์คำแน่น           ม.6/4

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4 - ม.6

                     1.นายนิปุณ  แก้วลังกา                     ม.5/4

                     2.นายปฏิภัทร  คำเขื่อน                    ม.5/4