ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันพุธที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง และอาคารศรีรัตนศาสตร์สมบูรณ์ (อาคาร ๗) โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนและบุคคลที่สนใจ  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา  ประเพณีและวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนมากขึ้น  เห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบประเพณี  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อ  โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีการจัดบูธศิลปวัฒนธรรมจีน บูธจำหน่ายอาหารจีน และการแสดงของนักเรียน       แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน