ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กำหนดจัดโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรภาษาจีน”    วันเสาร์ ที่ 8  กุมภาพันธ์  2563 ณ หอประชุม 100 ปี ลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี เวลา 08.00 – 12.00  น. โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ,  4/5 ,5/4, 5/5, 6/4 และ 6/5  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ทั้งหมดจำนวน 250 คน    ซึ่งเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อและการขอทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาจีนทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียน รู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ วางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาภาษาจีน