โรงเรียนลำปางกัลยาณีแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.6 จำนวน 5 คน
ได้คะแนนสอบ O-Net ในแต่ละวิชาอันดับสูงสุดของโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
จาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปนะจำปีการศึกษา 2562