โรงเรียนลำปางกัลยาณีแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3 จำนวน 6 คน
ได้คะแนนสอบ O-Net ในแต่ละวิชาอันดับสูงสุดของโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
จาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปนะจำปีการศึกษา 2562