กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของครูคนเก่งในกลุ่มสาระฯ ครูกฤษณีย์   วิกุลจรูญเดช ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กคศ.พิจารราแล้วมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖