โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนสร้างชื่อเสียง ระดับประเทศ โดยได้เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กหญิงนันทกานต์ ผาบสายยาน ม.3/1 ได้รับรางวัลโล่พระราชทานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และนางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ม.5/7 ได้รับรางวัลโล่พระราชทานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ ครูลลิตา ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ ครูเมธาพร ตันชุ่ม ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ มณฑลพิธีชั่วคราวท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร