มูลนิธิโยนก จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน และเทิดพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสุนทรพจน์ ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับชั้น ม. ต้น ชนะเลิศ ด.ช. โสฬส   กันทะวัง  ม.๑/๓ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาทชนะอันดับที่ ๒   ด.ญ. มยุรี   พรมนิลกุล  ม.๓/๓   เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาทชนะอันดับที่ ๓   ด.ญ. บุษบา   มาเยอะ   ม.๓/๔   เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทระดับชั้น ม.ปลาย  ชนะอันดับที่ ๒ นายพิริยะ   คำภีระยศ  ม.๖/๕  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาทแข่งขันแต่งคำขวัญเชิญชวนให้รักการอ่านชนะอันดับที่ ๒ นางสาวศิริขวัญ   ต่อมหล้า  ม.๔/๑๓  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาทมอบรางวัล ณ หอประปุมวรกัญญาวลัย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙