สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมแก่ เด็กหญิงนันทกานต์  ผาบสายยาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร