ผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้)ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มลำปาง 1

1. ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.1-3 เด็กหญิงกชพรรณ   จันทร์วงศ์ ครูผู้ฝึกสอน นางญาณสิรีค์  วงศ์เขียว
2. ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ม.1-3 เด็กหญิงนารีลักษณ์  ฤกษ์สุภา ครูผู้ฝึกสอน นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์
3. ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม.1-3 เด็กหญิงดวงธิดา  ธีระบุตร ครูผู้ฝึกสอน นางสายพร  นาละออง
4. ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1-3 เด็กหญิงประภาวรินทร์  แก้ววงศ์ษา
เด็กหญิงภัทร์ธีรา  มกุลพานิช  เด็กหญิงอรวรา  แก้วคำน้อย ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุปราณี  กาศเกษม
5. ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.4-6 นางสาวชุลีกร  คเชนทร์ชัยถาวร  นางสาวธันยพัต  ล้อพิสิษฐ์  นางสาวศิริรัตน์  พยัคฆบุตร ครูผู้ฝึกสอน นางนวลสมร วงษ์คำ 
6. ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ชั้น ม.4-6 นางสาวณัฐธนาวดี  วงส์วารห้อย  นางสาวอมลรุจี  ช่างปะนีตัง ครูผู้ฝึกสอน นางธนภรณ์  โกศล