คนเก่งภาษาไทย
....1. ด.ญ. นารีลักษณ์  ฤกษ์สุดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ "เด็กลำปางสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" โครงการจัดงานเด็กลำปางสืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 วันที่ 14 มกราคม 2560  ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ครูผู้ฝึกสอน ครูสุปราณี   กาศเกษม  ครูจุฬารัตน์   ยะรินทร์
....2. ด.ญ. นันทกานต์   ผาบสายยาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกาาตอนต้น ในหัวข้อ "น้ำน้อยทรงทำไว้บริบูรณ์ น้ำมากทรงทำให้พอดีด้วยบารมีองค์ภูมิพล" โครงการจัดงานเด็กลำปางสืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 วันที่ 14 มกราคม 2560  ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ครูผู้ฝึกสอน ครูญาณสิรีค์ วงค์เขียว
....3. นางสาวฐานิตา   ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ "พระบารมีคุ้มเกล้าชาวไทย" โครงการจัดงานเด็กลำปางสืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 วันที่ 14 มกราคม 2560  ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง ครูผู้ฝึกสอน
  ครูกิติศักดิ์   พรมคำ