ครูคณิตศาสตร์เจ๋งได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย 
หัวข้อ การพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้การจัดการความรู้
จากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

ในการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย 
  1. ครูอำไพ มนัสสันติ 
  2. ครูทิพวรรณ์ บุญเป็ง 
  3. และครูบรรเจิด สระปัญญา
ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ให้นำเสนองานวิจัย หัวข้อ การพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้การจัดการความรู้  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา วิพากษ์และให้คำแนะนำในการพัฒนางานวิจัย คือ รองศาสตราจารย์ เอื้อจิตร พัฒนจักร และ ดร.เอนก สุดจำนงค์