นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ (IQ180)
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.นางสาวมลธิชา วงศ์จักร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ (IQ180) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
 • เหรียญทอง
 • เกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขัน
 • เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
 • หนังสือ 11 เล่ม 3,680 มูลค่า

2.เด็กชายวรัญญู เคียนทอง ได้รับรางวัลเข้ารอบชิงการแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์(IQ180) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ

 • เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • หนังสือ 11 เล่ม มูลค่า 3,680 บาท

3.นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์ครองศักดิ์  ได้รับรางวัลเข้ารอบชิงการแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์(IQ180) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ

 • เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • หนังสือ 11 เล่ม มูลค่า 3,680 บาท
4.เด็กหญิงณัฐนันท์ วังมูล  ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์(IQ180) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ

 • เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 • หนังสือ เล่ม มูลค่า 275 บาท
โดยมีครูผู้ดูแล คือ ครูณัฏฐพล ขวัญเจริญ และครูรุ่งนภา ถนอมรอด