นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี แข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) 

นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี จำนวน 14 คน แข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ (สนามสอบระดับประเทศ) ซึ่งมีการจัดตารางการฝึกซ้อมการแข่งขัน โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน เป็นผู้ฝึกซ้อม
 1. นางสาวโชติกา ตาวงศ์ ม.3/12
 2. เด็กหญิงมลธิชา วงศ์จักร์ ม.3/1
 3. เด็กชายวรัญญู เคียนทอง ม.2/4
 4. นางสาวเฆสิตา มุทอง ม.3/12
 5. เด็กหญิงชลธิชา สุระวัง ม.2/1
 6. เด็กหญิงญาดา ปามาคำ ม.2/12
 7. เด็กหญิงณัฐธิดา ใจปินตา ม.3/3
 8. เด็กหญิงนาริศา พันธุ์สวัสดิ์ ม.2/12
 9. เด็กหญิงปฑิตตา ลือพรมมาศ ม.2/12
 10. เด็กหญิงพรปวีณ์ ทุ่งแจ้ง ม.3/12
 11. นางสาวมาลินี แก้วมา ม.3/1
 12. เด็กชายรพีภัทร ละออ ม.1/12
 13. นางสาวสามินี แก้วบุญปั๋น ม.3/3
 14. เด็กหญิงอาทิตา จำปา ม.3/3