....ตามที่ธนาคารธนชาติได้จัดกิจกรรม การอ่านฟังเสียง ตามโครงการ "ธนชาติ ริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง จำนวน ๔ คน ครูผู้ควบคุม คือ ครูสุปราณี 
กาศเกษม และครูกิติศักดิ์   พรมคำ ซึ่งผลการแข่งขันดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. เด็กชายกรภพ  เรือนแป้น   ชั้น ม.๒/๑๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
๒. เด็กหญิงปภาวรินทร์   มณีจันทรา ชั้น ม.๒/๑  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓. นายจักรพล  ส่งห์ลา ชั้น ม. ๕/๑๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
๔. นางสาวนันทกานต์   ผาบสายยาน ชั้น ม. ๔/๗ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
....ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง ๓ คน จะเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปในเดือนกันยายน ๒๕๖๐