ผลการแข่งขันในงาน”วิทยาศาสตร์นิทัศน์  ราชภัฏลำปาง60” วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560

1.  รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงพิมพ์หทัย  ฮายาชิ      เด็กหญิงรัตตินันท์   ปัญญาวรรณ           เด็กหญิงอัญญารัตน์  ธัญญะ

ครูผู้ควบคุม                        นางสาวนารีรัตน์  รุ่งเรือง     นางสาวตรีนุช  เพชรแสนงาม

2.  รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสุปวีณ์       พอชัย        เด็กหญิงวราภรณ์    เทพยุหะ                                เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    อ่อนหวาน

ครูผู้ควบคุม                        นายนพพร  ปุกคำ

3.  รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 2  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงนุชจรินทร์    ใจเสาร์   เด็กหญิงณิชา          ราชาตัน            เด็กหญิงมนัญชยา   สุนทรชื่น

ครูผู้ควบคุม                        นายดุษฎี  ศรีทรงราช          นางสาวตรีนุช  เพชรแสนงาม

4.  รางวัลชมเชย    การแข่งขันไข่นิวตัน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสวรรยา      นันต๊ะภาพ           เด็กหญิงธัญพร         อินทะชุ่ม

ครูผู้ควบคุม                        นางนภารัตน์  สูตรเลข