ผลการแข่งขันในงาน”เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” วันที่ 17 สิงหาคม 2560

1.  รางวัลชนะเลิศ         การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวสุวิดา  ไชยนาแพง    นางสาวชนัดดา  งามดี         นางสาวรัชนีกร  ปัญญษไว    ชั้น ม.5/13

2.  รางวัลชนะเลิศ         การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ (Science QuiZ)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวธัญชนา  ปัญญาไชย  นางสาวธิดา  ประสม           ชั้น ม.5/13

3.  รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 2  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงเกวลิน  อินต๊ะสุวรรณ์            เด็กหญิงพัชรพร  ชัยสิทธิพล  ชั้น ม.3/12

4.  รางวัลชมเชย           การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ (Science QuiZ)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพรเทพ  วงศ์ใจคำ        นางสาววีระดา  วงค์คำ        นางสาวอารยา  ตาแสน        ชั้น ม.5/13