สาระภาษาจีนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานวันสถาบันขงจื่อ รำลึกอดีตมองอนาคต ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 
ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันร้องเพลง
1.  นายโชคมงคล  แก้วศรี                   นักเรียนระดับชั้น ม.4/4
2.  นางสาวกัญจนา  วงศ์คำแน่น  นักเรียนระดับชั้น ม.4/4
3.  นางสาวนันท์นภัส  จันโท                นักเรียนระดับชั้น ม.4/4
4.  นางสาวสุลวดี  สุดใจ           นักเรียนระดับชั้น ม.4/4
5.  นางสาวทิวาพร  ยะประโคน
    นักเรียนระดับชั้น ม.4/4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันเขียนพู่กันจีน
1.  นางสาวกันทิมา  งามสม                 นักเรียนระดับชั้น ม.5/4

ได้รับรางวัลชมเชยแข่งขันคัดลายมือจีน
1.  นางสาวณัชณิชา  สิงห์หล้า               นักเรียนระดับชั้น ม.4/4