การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรยนตรั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 14 ธันวาคม 2560 
นางสาวพรหมภัสสร  ศรีอรุณ ม.6/4 และนางสาวกัญจนา  วงศ์คำแน่น ม.4/4  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน