กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลำปางกัลยาณีขอชื่นชมยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จขั้นต้นในการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ(คณิตศาสตร์)ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และขอขอบคุณคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนนักเรียนได้รับความสำเร็จในครั้งนี้