สาระภาษาจีนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน วันที่ 24 มกราคม 2560 โครงการ "เปิดม่านไม้ไผ่ Chinese Open ครั้งที่ 1" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
1.นางสาวปัณณพร เชิงฉลาด ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ พร้อมเงินรางวัล 3,000บาท
2.นางสาววรกานต์ อนุสรณ์นรการ ม.5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อ่านข่าวภาษาจีน พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
3.นางสาวกัญญาณี ภูวัฒนานุสรณ์ และนางสาวปานรดา สีหล้า ม.6/4 เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปภาษาจีน
4.นายกฤตธรรม์ ธรรมลังกา ม.5/4 เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
5.นายณัฐพงศ์ คลังศรี ม.6/4 เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน