งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน พ.ศ. 2560
สาระภาษาญี่ป่น ได้เข้าร่วมการแข่งขั้นและได้รับรางวัล ทั้งหมด 5 รายการดังต่อไปนี้ 
1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
    เด็กชาย กิตติศักดิ์   มณีเชษฐา   นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2/3
    เด็กหญิง กรพินธุ์      ด้วงคำฟู     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปี่ที่ 3/5 

2. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ เหรียญทอง
    นาย ธารินทร์    ภิญโญคำ        นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6/3
    นางสาว ปราณี  วงเรืองศรี            นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 5/3

3. การแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง
    นางสาว ใบยาภรณ์  เทือกชัยคำ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/3

4.การแข่งขันพูดเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง
    นาย กริศ   สายเครือคำ                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/3
    นางสาว ชนิดา    พุทธวงศ์            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/3
5. การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
    นางสาว ธนาภา    ศรีวิชัย 
    นางสาว ปิยนุช     ดวงเมือง
    นางสาว พิมพ์ชนก   พจนไพบูลย์
    นางสาว วิมลมณี  คีรีสรรณ์
    นาย       บวนพงษ์    กล้าแท้ 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ครูสาระภาษาญี่ปุ่น  
มีการแขงขัน 3 รายการที่ได้ไปแข่งต่อในระดับภาคเหนือ คือ 
1. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 
2. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
3.  การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6