งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน ณ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 

สาระภาษาญี่ป่น ได้เข้าร่วมการแข่งขั้นและได้รับรางวัล ทั้งหมด 3 รายการดังต่อไปนี้ 

1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ2  เหรียญทอง

  (ไปต่อระดับชาติ)

    เด็กชายกิตติศักดิ์    มณีเชษฐา   นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2/3

    เด็กหญิง กรพินธุ์      ด้วงคำฟู     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปี่ที่ 3/5 

 

2. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                          

    นาย ธารินทร์    ภิญโญคำ          นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6/3

    นางสาว ปราณี  วงเรืองศรี            นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 5/3

 3.การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นระดับชั้น ม.4-ม.ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

(ไปต่อระดับชาติ)

    นางสาว ธนาภา    ศรีวิชัย 

    นางสาว ปิยนุช     ดวงเมือง

    นางสาว พิมพ์ชนก   พจนไพบูลย์

    นางสาว วิมลมณี  คีรีสรรณ์

    นาย       บวนพงษ์    กล้าแท้ 

 

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ครูสาระภาษาญี่ปุ่น  

มีการแขงขัน 2 รายการที่ได้ไปแข่งต่อในระดับภาคเหนือ คือ 

1. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.

2.การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6