สาระภาษาจีนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน โครงการ "เปิดประตูแห่งม่านผ้า ตระการตาสู่แดนมังกร ครั้งที่ 16 " วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์  ช้อปปิ้งเซนเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
1.  นางสาวกัญจนา วงศ์คำแน่น  ม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
2.  นางสาวทิพย์วรินทร์  ชูช่วย  ม.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
3.  นางสาวกมลฉัตร  อุ่นจิตร ม.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียนตามคำบอก