นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ระดับชาติ) วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
นายพีระพงค์  แก้วคำลือ
นายภัทรพงษ์  ถาวิชัย
ชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (77.67 คะแนน)

2.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
นางสาวจิราภรณ์  รินแก้ว
นางสาวธัญวรัตน์  โคธิเสน
นางสาวพิมพกานต์  ฉัตรทันต์
นายรติพงศ์  สมคะเน
นางสาวรัตนากร  สายต๊ะวัง
ชนะเลิศลำดับที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (80 คะแนน)