การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67  ประจำปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร  ระหว่างวันที่  13 – 15  ธันวาคม  2560

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

ชื่อโครงงาน         การพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทำ               นางสาวธนัยชนก    สุวรรณพฤกษ์

                        นางสาวปิยะนาถ    หมุดปิน

                        นางสาวอัชลิตา      สุวรรณรงค์

ครูที่ปรึกษา         นายจิตตวัฒน์        เมืองมาหล้า