โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีพิธีบูชาปฐมบูรพาจารย์ โรงเรียนลาปางกัลยาณี ณ อนุสรณ์สถานคุณครูแครละ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ มีกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรม ประกวดพานไหว้ครู ของนักเรียนระดับชั้นม.1 - ม.6 ทั้งนี้ นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะผู้บริหารและคณะครู ได้ผูกข้อมือให้กับนักเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลกับนักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี