งานอนามัยโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง และ
สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดลำปาง จัดการอบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน  (ยสร.)
โดยนายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นประธานในพิธี
นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงาน มีนักเรียน
เข้ารับการอบรมจำนวน 144 คน วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม 100 ปี ลำปางกัลยาณี