ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินสภาพจริง การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการประเมินคือ นางนันทนา ศรีพินิจ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต ประธานคณะกรรมการฯ นางธนิกา เจียระนัยปรีเปรม อดีตนักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และนางสาวธิติพร ระรวยรื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                      
         ในโอกาสนี้ีนายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวต้อนรับ มีเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ และผู้อำนวยการแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานการดำเนินงาน โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี