การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
จัดอบรมให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทยแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้คุณค่าและประโยชน์ของไฟฟ้า โดยมีนายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวให้โอวาท และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าฯ แม่เมาะ (อจม.) เป็นประธานเปิดการอบรมและมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าอบรม 
120 คน วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี