วันที่ 9 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 390 คนเข้าเข้ากิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์จากความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นำมาจัดแสดงภายในงาน และในงานมีการจัดแสดงสาระความรู้กับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และดาราศาสตร์  การละเล่นประกอบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการจัดแสดงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างความตื่นเต้น 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ 
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป