สาระภาษาจีน ขอแสดงความยินดี ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 9 คน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  ปีการศึกษา 2560  ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ปีการศึกษา 2561

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัย

ประเภททุน

1

นางสาวทิพย์วรินทร์  ชูช่วย    

 

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages,TCSOL การสอนภาษาจีน

Nanjing University

มหาวิทยาลัยหนานจิง

ทุนสถาบันขงจื่อ

2

นางสาวสาธินี  นามะณีวรรณ์       

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages,TCSOL การสอนภาษาจีน

Anhui University

มหาวิทยาลัยอันฮุย

ทุนสถาบันขงจื่อ

3

นางสาวกุลวรางค์  คำคง         

         

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages  การสอนภาษาจีน        

Xiamen Huaqiao University

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน

ทุนสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

4

นางสาวเกวลิน  บุญมา         

 

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages  การสอนภาษาจีน

Xiamen Huaqiao University

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน

ทุนสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

5

นางสาวทิฆัมพร  ยะประโคน              

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages การสอนภาษาจีน

Xiamen Huaqiao University

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน

ทุนสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

6

นางสาวพรหมภัสสร  ศรีอรุณ             

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages  การสอนภาษาจีน

Xiamen Huaqiao University

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน

ทุนสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

7

นางสาวศจรีย์  เก่งสาร                   

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages การสอนภาษาจีน

Xiamen Huaqiao University

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน

ทุนสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

8

นางสาวกมลฉัตร  อุ่นจิตร    

Chinese Language   ภาษาจีน

Yunnan University

มหาวิทยาลัยยูนนาน

ทุนมหาวิทยาลัย

9

นางสาวกัญญาณี  ภูวัฒนานุสรณ์    

Chinese Language  ภาษาจีน

Yunnan University

มหาวิทยาลัยยูนนาน

ทุนมหาวิทยาลัย