ด้วยศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนลำปางกัลยาณี กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย โดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สพฐ.กำหนด วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันต่างๆได้มีส่วนร่วมและมีเวทีในการแสดงออก ด้านความสามารถภาษาจีนร่วมกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนภาษาจีน ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะได้แก่ เล่านิทานจีน ร้องเพลงจีน  และบูธกิจกรรมวัฒนธรรมจีน ดำเนินการแข่งขัน ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี นักเรียนที่ได้คะแนนในลำดับที่ ๑ และ ๒ ของทุกรายการแข่งขันจะได้เป็นด้วยศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือลำดับต่อไป
1.  แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน นายกฤตธรรม์  ธรรมลังกา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
2.  แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน นายโชคมงคล  แก้วศรี ได้รับรางวัชลชมเชย