ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและห้องเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับภาคเหนือ โดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สพฐ.กำหนด วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันต่างๆได้มีส่วนร่วมและมีเวทีในการแสดงออก ด้านความสามารถภาษาจีนร่วมกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนภาษาจีน ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะได้แก่ เล่านิทานจีนและร้องเพลงจีน  ดำเนินการแข่งขัน ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
นายกฤตธรรม์  ธรรมลังกา  นักเรียนชั้น ม.6/4  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง